Despre Noi

Despre Noi

08.01.2014 18:00

 


 

         INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "VLAŞCA" AL JUDEȚULUI GIURGIU


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "VLAŞCA" al judeţului GIURGIU, este înfiinţat la 15.12.2004, prin unificare celor două structuri, Grupul de Pompieri „Vlaşca” Giurgiu şi Inspectoratul de Protecţie Civilă Giurgiu, funcţionează în temeiul O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă şi a H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

Inspectoratul este constituit ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă şi este destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 • elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 • desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 •  participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
 • emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 • monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
 • participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 • organizează pregătirea personalului propriu;
 • execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
 • controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
 • participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 • stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 • avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
 • planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 • organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
 • participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
 • participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 • participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 • stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 • controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 • constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 • desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 • organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 • asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;

 

In cadrul inspectoratului  sunt constituite si funcţionează ca structuri specializate:

 

a) centrul operaţional judeţean, care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, la nivelul judeţului, funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum si pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;

c) structura de suport logistic;

d) alte structuri funcţionale (financiar, contabilitate, relaţii publice, organizare şi coordonare resurse în situaţii excepţionale, comunicaţii şi informatică etc.);

e) structuri de intervenţie constituite în municipiul Giurgiu, comunele Găujani, Ghimpaţi, Mihai Bravu şi Roata de Jos, în cadrul cărora sunt constituite un  număr variabil de echipe si echipaje specializate pe tipuri de intervenţii;

           

La amplasarea în teritoriu a subunităţilor s-a ţinut seama de  timpul de răspuns în obiectivele şi localităţile în care sunt dislocate permanent subunităţile de existenţa în raionul de intervenţie a serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă, cu care se cooperează,  numărul şi capacitatea operaţională a serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă; starea de întreţinere şi exploatare a tehnicii de intervenţie din dotarea serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă; modul de încadrare cu personal şi specificul programului de lucru al acestuia; timpii operativi de alertare şi răspuns în sectoarele de competenţă ale serviciilor respective.

În prezent, ţinând cont de modificările survenite în plan economic, de modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii la nivel judeţean, se are în vedere o reorganizare a intervenţiei la nivelul zonei de competenţă, pentru asigurarea unor intervenţii prompte şi eficiente în vederea salvării vieţii şi valorilor patrimoniale, protecţiei bunurilor materiale şi a mediului.


 

DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIE CIVILA SI SIGURANȚA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR - MINISTERUL DE INTERNE AL REPUBLICII BULGARIA

I. Structura organizatorică

În conformitate cu Legea Ministerului de Interne (MAI) Directia Generala de Protectie Civila si Siguranța împotriva incendiilor este parte din Ministerul de Interne al Republicii Bulgaria (DG PCSI -MAI).

În conformitate cu art. 59 din Legea cu privire la MAI, sarcinile integrate DG PCSI sunt:

 

"(1) DG PCSI este o structura specilizata a MAI care are atributii pentru asigurarea siguranței la incendii, salvare și protecție în caz de dezastre, în sensul termenilor si prevederilor prezentei legi și Legii pentru protecție în caz de dezastru ".

DG PCSI este structurată într-o administrație la nivel central cât și la nivel regional, există 28 de structuri teritoriale înființate și funcționează în fiecare regiune geografică (district) a țării.

 

II. Activitati principale

Principalele activități ale DG PCSI sunt:

• Prevenirea și controlul dezastrelor; de stingere a incendiilor și de control al incendiului la nivel de stat, activități de salvare;

• activități de autorizare și control al comercianților care operează în condiții de siguranță la incendiu în incinte și / sau exploatarea instalațiilor și a echipamentelor aferente;

• Activitatea de autorizare și controlul produselor de stingere a incendiilor în ceea ce privește eficacitatea lor;

• activități de salvare de urgență și de recuperare; măsuri de protecție în caz de inundații,  de căutare și salvare;

• Protecție CBRN în caz de incidente și accidente cu substanțe periculoase și materiale și atenuarea incidentelor ecologice;

• avertizare timpurie și de alertă în caz de dezastre și pericol aerian al autorităților executive și a populației;

• Protecția populației pe "timp de război" sau "situație de urgență", în conformitate cu Convențiile de la Geneva;

• Asistență în activitățile Comisiei Interdepartamentale pentru recuperare și reprezentare in Consiliului de Miniștri;

• sprijin metodic și expertiza pentru protecția în caz de dezastre a autorităților executive teritoriale;

• Cooperarea operațională cu structurile UE și NATO și alte organizații internaționale în domeniul siguranței incendiilor și protecția populației, ajutorul umanitar și planificarea urgențelor civile-militare.

 

1. Activitatea de combatere a incendiilor include:

• dispecerizarea imediată a personalului și a echipamentelor în caz de incendiu;

• Analiza situației și de evaluare;

• stingerea incendiilor

• determinarea metodelor, căi și mijloace de stingere a incendiilor;

• elaborarea planurilor de stingere a incendiilor.

2. Activitățile de salvare acoperă:

• desfășurarea imediată a forțelor și a echipamentelor în caz de incendii, dezastre și situații de urgență;

• Analiza și evaluarea situației;

• Salvarea oamenilor și a bunurilor;

• acordarea de prim ajutor victimelor;

• Organizarea transportului persoanelor vatamate la spitale.

3. În ceea ce privește activitățile legate de prevenire:

• Informarea, sensibilizarea și instruirea populației privind prevenirea incendiilor, comportamentul corect în caz de incendiu, dezastre și situații de urgență și cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de protecție necesare;

• Participarea la elaborarea planurilor referitoare la protecția în caz de dezastre;

• Asistarea ministrului de interne în realizarea clasificării teritoriului țării în funcție de riscurile de dezastre;

• Menținerea mijloacelor colective și individuale de protecție angajate în DG PCSI;

• Analiza informațiilor primite în comunicarea Operaționala Național și Centrul de Informare pentru a sprijini procesul de gestionare a riscurilor în caz de dezastru;

• Oferirea de orientări pentru dezvoltarea formării și a programelor educaționale privind protecția în caz de incendiu, dezastre și situații de urgență

• Participarea la elaborarea planurilor legate de protecția în caz de dezastre.

Partea principală de prevenire este planificarea de urgență adecvată.

DG PCSI elaborează planul național de protecție în caz de dezastre, care include planuri în caz de:

-Inundații;

- Cutremure;

- Furtuni pet imp de iarnă și alunecare pe gheata;

- Deversare de produse petroliere;

- Incendii;

- incidente industriale;

- incidente radiologice;

- Contaminarea biologică;

- Acte teroriste.

 

III. Cooperare internationala

DG PCSI menține o cooperare activă cu organizațiile internaționale, regionale și bilaterale.

- Uniunea Europeană - Grupul de lucru PROCIV Consiliului UE, centru de monitorizare și informare al DG ECHO, DG HOME, Comitetul de protecție civilă al CE

- Grupul de protecție civilă Comitetul de planificare a urgențelor civile, și Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC) - NATO

- ONU - PNUD, UN OCHA, UN ISDR, UN ECE și etc

- Consiliul Europei - Acordul privind riscurile majore în Marea Mediterană (EUROPA)

- Organizația pentru interzicerea armelor chimice.

- Corpus de pace din SUA

Mai mult decât atât, DG PCSI este un punct al MAI de contact cu:

- Monitorizarea și Centrul de Informare (MIC)

- DG Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (DG ECHO)

- Centrul Situația Consiliului Uniunii Europene (SITCEN)

- DG Afaceri Interne (DG HOME) (Pentru protectia infrastructurii critice)

- Centrul de Coordonare Euro-Atlantic de răspuns în caz de dezastru (EADRCC)

- Biroul pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA)

- Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE-ONU)

- Prevenirea dezastrelor și Inițiativa de pregătire pentru ESE (DPPI SEE)

- Consiliului civil-militar de Planificare de Urgență (CMEP)

De asemenea, DG PCSI are 3 module înregistrate (căutare si salvare in mediul urban  - Musar, modulul de căutare și salvare în zona contaminată - SAR în CBRN și modul de lupta la incendiile forestiere terestre (GFFF), conform instructiunilor Comisiei Europene, pentru operațiuni de urgență în afara teritoriului a statului, UE și în țările terțe.

 

IV. Activitatea de cercetare

Siguranța împotriva incendiilor și Centrul de Testare Protecție Civilă a fost acreditat de către Serviciul bulgar de acreditare Agenția Executivă BDS EN ISO / IEC 17025: 2006. Este un membru permanent al Egolf (Grupul European de laboratoare de cercetare pentru combaterea incendiilor, de control și certificare) începând cu martie 2004.

Activitatea de cercetare pentru siguranța incendiilor și de protecție civilă include:

• Servicii de informare și dezvoltarea de produse de cercetare în domeniul siguranței incendiilor și protecție civilă;

• Rapoarte de cercetare a cauzelor și condițiilor pentru originea și răspândirea incendiilor, situații de urgență și dezastre și efectuarea de expertiza tehnica la incendiu;

• Emiterea de concluzii ale experților;

• Proiectarea de metode și mijloace pentru prevenirea și stingerea incendiilor, a situațiilor de urgență și dezastre;

• Verificarea produselor de construcție pentru evaluarea conformității cu cerințele legale și specificațiile tehnice de siguranță împotriva incendiului, asupra construcțiilor;

• Cercetarea, testarea si specificarea parametrilor tehnici și de exploatare a substanțelor de stingere a incendiilor;

Evaluarea conformității produselor, utilizate în activitatea de stingere a incendiilor și de salvare cu specificațiile și standardele de produs.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       

 

 

 

 

Cod rosu pentru judetul Giurgiu!Cod rosu pentru judetul Giurgiu!<div class="ExternalClassAEC46F59F75D437A80E18CB237B6923C"><p>Sambata, 1 iulie, in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Galati, Braila, Vaslui si Iasi, precum si in municipiul Bucuresti si in zona joasa de relief a judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau si Neamt, se vor inregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent intre 38 si 41 de grade, iar in sudul Olteniei si al Munteniei valorile termice vor urca spre 42…44 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa frecvent, dupa-amiaza, intre 82 si 84 de unitati, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.</p></div>
Cod galben ninsoareCod galben ninsoare<div class="ExternalClassEDE1F5AD74DE4976920799FDDC4B7B10"><p>A fost emisa o atentionare meteo cod galben valabila intre 8 februarie, ora 10 - 9 februarie 2017, ora 9. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ si temporar viscolite. Printre judetele avertizate se afla si Giurgiu.</p></div>

 

 

 

 

Unde sunt afisate informatii despre evenimente meteorologice?Unde sunt afisate informatii despre evenimente meteorologice?<div class="ExternalClass65866DF21CCA40B585F5B37FC3C0F14F"><p>Informatiile sunt afisate in sectiunea "Avertizari".<br></p></div>

 

 

Contact

 

 

Informare Preventiva

 

 

 

Situatii de urgenta

 

 

 

Links